Положення про порядок заміщення посад педагогічних працівників

 

 

1.1.  Це положення регулює процеси відбору, найму педагогічних працівників СДНЗ-ЦРД №32 «Дельфін».

1.2.  Підбір персоналу організовується і проводиться з метою комплектування вакантних посад педагогічних працівників, формування ефективного кадрового потенціалу, раціонального планування людських ресурсів дошкільного навчального закладу (далі - ДНЗ). Відбір і найм персоналу спрямовані на активне залучення нових висококваліфікованих працівників, що мають професійну освіту і досвід роботи.

1.3.  Адаптація персоналу ДНЗ спрямована на пристосування нових педагогічних працівників до умов виробництва, робочого місця, колективу та корпоративних відносин. Адаптація покликана зменшити плинність кадрів в процесі проходження випробувального терміну і підвищення результативності професійної діяльності.

1.4.  Відбір і найм персоналу на педагогічні посади проводиться комісією з відбору персоналу СДНЗ-ЦРД №32 «Дельфін» на конкурсній основі. Терміни проведення конкурсу не повинні перевищувати одного місяця з моменту заповнення кандидатом бланка заявки на відбір педагогічного працівника (далі - заявка).

1.5.  Прийом на роботу в дитячий сад здійснюється за результатами професійного відбору персоналу - системи оціночних процедур та заходів, що дозволяють виявити найбільш придатних до професійної діяльності в ДНЗ кандидатів.

1.6. У разі отримання кандидатом негативної оцінки на будь-якому етапі професійного відбору,  представник адміністрації в коректній формі повідомляє здобувачеві причини відмови відразу після співбесіди або в триденний термін.

      Заповнення анкети кандидатом, ознайомлення з його документами в процесі співбесіди, професійна і психологічна оцінка, проходження медкомісії не є гарантією прийому на роботу.

 

2. Організація процесу відбору персоналу

 

2.1.  Відбір персоналу здійснюється тільки при наявності вакантних місць, відповідно до штатного розкладу установи.

2.2.  Діловод заповнює бланк заявки на відбір персоналу, в якому зазначаються назва посади, причина появи вакансії, загальні та додаткові відомості, посадові обов'язки, тривалість робочого дня.

2.3.  При необхідності заявлені вимоги можуть коригуватися.

2.4.  Після прийняття заявки на відбір персоналу організовується  пошук відповідних співробітників з використанням:

• мережі Інтернет;

• цілеспрямованого (прямого) пошуку;

• публікації оголошень в газетах;

• державних центрів зайнятості населення;

• внутрішнього кадрового резерву;

• резерву навчальних закладів вищої та середньої професійної освіти.

     Перед початком співбесіди кандидат заповнює анкету, надає резюме, рекомендаційні листи, портфоліо і документи.

     Друга співбесіда проводиться безпосереднім керівником передбачуваного педагогічного працівника в складі комісії з відбору персоналу, в яку також входять вихователь-методист, практичний-психолог вчитель-логопед, вчитель-дефектол, сестра медична старша та голова ПК. Друга співбесіда передбачає тестування. Рішення щодо конкурсного відбору приймається шляхом таємного голосування. Керівник СДНЗ-ЦРД в обов'язковому порядку перевіряє рекомендації кандидатів на педагогічні посади з останніх місць роботи.

• Успішно пройшовшим  конкурсний відбір вважається претендент, який отримав за підсумками таємного голосування найбільшу кількість голосів членів комісії з відбору персоналу на педагогічні посади.

• Рішення про запрошення кандидата на педагогічну посаду приймається лише після узгодження на всіх рівнях.

• При необхідності кандидат проходить у професійному доборі, що передбачає психологічну та професійну діагностику, виконання оціночних процедур (професійних проб, ділових і рольових ігор).

• Здобувач на посаду педагогічного працівника в обов'язковому порядку проходить медичний огляд.

Тільки після надання висновку медичної комісії, відібраний кандидат оформляється і приступає до роботи. Забороняється прийом кандидата на роботу без проходження і висновку медичної комісії.

3. Оформлення трудових відносин

 

3.1.  При прийомі на роботу з педагогічним працівником укладається трудовий договір. Документ складається в письмовій формі в двох примірниках. Один примірник зберігається в ДНЗ, інший - видається працівникові.

3.2.  Трудовий договір містить:

·        назва посади відповідно до штатного розкладу;

·        термін дії договору;

·        випробувальний термін при прийомі на роботу;

·        права та обов'язки роботодавця і педагогічного працівника;

·        умови оплати праці;

·        режим праці та відпочинку;

·        відповідальність сторін, порядок вирішення спорів;

·        порядок зміни умов договору;

·        умови і порядок припинення договору;

·        реквізити сторін.

3.3.  При оформленні на роботу кандидат подає до відділу кадрів СДНЗ-ЦРД № 32 такі документи:

·        паспорт;

·        трудову книжку;

·        документ про освіту (курси);

·        заяву;

·        атестаційний лист (при наявності);

·        ІНН;

·        фотографію 3 х 4 см.

3.4.  Всі документи надаються діловоду не пізніше, ніж за день до дати початку роботи співробітника в ДНЗ.

3.5.  При прийомі на роботу співробітник заповнює Особову справу і пише автобіографію.

3.6.  Автобіографія складається з урахуванням наступних вимог:

·          розповідна (від першої особи) форма викладу;

·          всі відомості викладаються в хронологічному порядку і повинні давати уявлення про життєвий шлях, рівень освіти і професійної кваліфікаціі співробітника.

3.7.  При надходженні на роботу співробітник ДНЗ знайомиться з посадовою інструкцією, трудовим розпорядком, нормативними локальними актами СДНЗ-ЦРД (статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором).